Občanské právo – poskytuji právní služby v právních vztazích upravovaných občanským zákoníkem, např. v oblasti právních vztahů k nemovitostem. Poskytované právní služby tak spočívají především v následujících činnostech:

• vypracování návrhů textů smluv dle konkrétních požadavků mých klientů;

• posouzení návrhů smluv předložených protistranou včetně zapracování změn dle požadavků mého klienta;

• vyjednávání nebo poskytování právní podpory při vyjednávání znění smluv s druhou smluvní stranou; při poskytování právních služeb, kdy druhou smluvní stranou je zpravidla podnikatel poskytující mým klientům určité zboží či služby, účinně chráním zájmy klienta, aby byla vyrovnána jeho přirozeně slabší vyjednávací pozice a uzavíraná smlouva byla dostatečným nástrojem pro ochranu jeho práv;
 
• posuzuji možnost ukončení občanskoprávních smluv a připravuji dokumenty směřující k jejich ukončení;

• posuzuji porušování smluv a řeším odpovědnostní vztahy vzniklé v důsledku porušení smluvních ustanovení;

• projednávám v zastoupení mých klientů s protistranou důsledky vzniklé odpovědnosti za vady či za škodu a prosazuji poskytnutí příslušných náhrad mým klientům;

• poskytuji právní pomoc při prosazování nároků z občanskoprávních smluv včetně případného uplatnění takových nároků před soudy či rozhodčími orgány.

Mým klientům poskytuji právní služby ve věcech odpovědnosti za vady. S mými klienty často řeším jejich nároky a možnosti postupu vůči těm, kdo za vady odpovídají. V úvahu přichází zejména povinnost vady odstranit, poskytnout slevu z ceny věci nebo díla, v případě závažných vad možnost odstoupení od smlouvy

V oblasti práv vzniklých z odpovědnosti za škodu poskytuji právní pomoc při vymáhání škodních nároků, a to jak ze škod na zdraví tak i na majetku a uplatňuji tato práva i v řízení před soudem. Mezi mé hlavní činnosti v této oblasti patří:

• právní posouzení závažnosti vad a návrh postupu při uplatňování nároků;

• uplatňování nároků na náhradu škody na majetku či nemajetkové újmy z důvodu porušení smluvní či zákonné povinnosti v občanskoprávních a obchodněprávních závazkových vztazích;

• uplatňování nároků vzniklých z odpovědnosti za škodu na zdraví; v těchto případech poskytuji právní služby jak v případech vzniku škody na zdraví v souvislosti s léčebným zákrokem či zákrokem v oboru plastické chirurgie, tak i v případech, kdy ke škodě na zdraví dojde v souvislosti s deliktním jednáním třetí osoby (např. dopravní nehoda, trestný čin apod.)

• uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím soudu či jiného orgánu veřejné moci;

• zastupování poškozeného při uplatňování nároku na náhradu škody způsobené trestným činem (uplatnění nároku v trestním i civilním řízení);

• vymáhání bezdůvodného obohacení (nároky z neplatného právního úkonu či z plnění bez právního důvodu).

Právní služby poskytuji i v oblasti otázek týkajících se ochrany osobnosti, a to především při zásazích do osobnostních práv fyzických osob souvisejících s jejich osobní svobodou, tělesnou integritou, soukromím, rodinným životem, ctí, důstojností a postavením ve společnosti.

Rovněž poskytuji právní služby v oblasti dědického práva. Zde poskytuji právní služby spočívající v zastupování klientů v průběhu dědického řízení před notářem a právní poradenství při vypořádání dědictví i při uzavírání dědických dohod. Zabývám se také problematikou závětí, vydědění a s tím souvisejících otázek dědické nezpůsobilosti a určování dědického práva v soudním řízení.

Úvod | Zkušenosti | Poskytované služby | Trestní právo | Daňové právo | Obchodní právo | Občanské právo | Pracovní právo | Rodinné právo | Zastupování v civilním řízení | Odměna | Kontakt
© AK-Liberec 2012