Pracovní právo – v oblasti pracovního práva poskytuji komplexní poradenství jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.Vedle konzultací a přípravy právních analýz vedoucích k zodpovězení otázek mých klientů nabízím:

• přípravu pracovních smluv;

• vypracování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce);

• přípravu konkurenčních doložek;

• přípravu dohod o hmotné odpovědnosti;

• přípravu a revizi manažerských smluv;

• právní poradenství a tvorbu dokumentů týkajících se ochrany know-how, klientely a obchodního tajemství zaměstnavatele.

Často se zabývám otázkami, které souvisejí s ukončením pracovního poměru. Pro zaměstnavatele se zpravidla jedná o problém významně zasahující do jeho aktivit, na straně zaměstnance jde o podstatný zásah do jeho osobní sféry. V této souvislosti poskytuji především tyto právní služby:

• komplexní právní rozbor problému klienta a návrh praktického řešení s přihlédnutím k možným důsledkům (např. řešení otázek odstupného, hromadného propouštění a vyjednávání s odbory)

• přípravu dohody o rozvázání pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru či výpovědi z pracovního poměru.

V pracovněprávních sporech zastupuji jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Mé klienty zastupuji zejména ve sporech o:

• určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru;

• určení neplatnosti výpovědi

• uplatňování nároků při neplatném skončení pracovního poměru

• vyplacení dlužné mzdy a odstupného

• při uplatňování dalších nároků vyplývajících z pracovní smlouvy a z právních předpisů České republiky (např. náhrada škody, nároky v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání)



Úvod | Zkušenosti | Poskytované služby | Trestní právo | Daňové právo | Obchodní právo | Občanské právo | Pracovní právo | Rodinné právo | Zastupování v civilním řízení | Odměna | Kontakt
© AK-Liberec 2012